เครื่องดัดสปาเพิร์ม แบบที่1

เครื่องดัดสปาเพิร์ม (ชนิด 40 แกน)