เข็มสักคิ้ว ตา ปาก ชนิด 1,3,5 หัว

เข็มสักคิ้ว สักตา สักปาก ชนิด 1 หัว, 3 หัว, 5 หัว

และปอกจุ่มสี