เครื่องดัดสปาเพิร์ม แบบที่2

เครื่องดัดสปาเพิร์ม (ชนิด 40 แกน)